dobreubezpieczenia-icons-oferta-firmowe-w-200w.png
Ubezpieczenia firmowe
Rodzaje dostępnych ubezpieczeń

Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk

Jest to ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem mienie Ubezpieczonego od wszystkich zdarzeń z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych z zakresu ubezpieczenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Jest to ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem mienie Ubezpieczonego od ognia i innych zdarzeń losowych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Zakres tego ubezpieczenia poza wypłatą odszkodowania za skradzione mienie pokrywa także koszty remontu pomieszczeń w przypadku dewastacji mienia oraz koszty naprawy zabezpieczeń (np. zamków, alarmów).

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ubezpieczeniem tym objęte są szkody w np. szybach wystawowych, lampach, plafonach, reklamach świetlnych itp.

Ubezpieczenie gotówki w lokalu i transporcie

Ubezpieczeniem pokryte są środki pieniężne, które znajdują się w lokalu ubezpieczonego, a także środki pieniężne podczas ich przewożenia do banku.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny objęty jest ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie OC deliktowej

OC deliktowe obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim czynem niedozwolonym.

Ubezpieczenie OC kontraktowej

Podstawą odpowiedzialności kontraktowej jest niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie określonego zobowiązania (kontraktu). Jeżeli jakieś nieprawidłowości w wykonaniu tego zobowiązania spowodują zaistnienie szkody po jednej ze stron, ma ona prawo domagać się jej naprawienia.

Ubezpieczenie OC za produkt

OC za produkt obejmuje szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie OC przewoźnika

Ubezpieczeniem tym objęta jest działalność przewoźnika z tytułu zawartych umów o przewóz mienia.

Ubezpieczenie OC zawodowej

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu np. lekarza, brokera, adwokata.

Ubezpieczenie OC spedytora

Ubezpieczeniem tym objęta jest działalność spedytora z tytułu zawartych umów o spedycji.

Ubezpieczenie OC członków zarządu spółek kapitałowych

OC członków zarządu pozwoli zabezpieczyć sie przed roszczeniami wierzycieli lub właścicieli spółki kapitałowej z tytułu nienależytego wykonywania obowiązków zarządu.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, którego zakres regulowany jest ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że w każdym zakładzie ubezpieczeń obowiązują takie same warunki ubezpieczenia.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie to pokrywa koszty naprawy pojazdów w przypadku ich uszkodzenia, natomiast w przypadku kradzieży wypłaca Ubezpieczonemu odszkodowanie zazwyczaj w wysokości wartości rynkowej pojazdu.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

Jest to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów danego pojazdu.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie assistance może pokrywać koszty holowania pojazdu w kraju, za granicą, koszty pomocy drogowej, zakwaterowania w hotelu na czas naprawy czy nawet dowozu paliwa.

Programy flotowe

Są to programy ubezpieczeniowe dedykowane konkretnej flocie pojazdów. Negocjowane są one indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki danej floty oraz Klienta. Mogą one zawierać wiele odstępstw od standardowych warunków ubezpieczenia, ujednolicone stawki. Pozwalają na efektywniejsze zarządzanie dużymi flotami pojazdów.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym

Ubezpieczenie to pokrywa szkody powstałe w mieniu Ubezpieczonego lub mieniu osób trzecich przewożonych na ryzyko Ubezpieczonego w kraju transportem lądowym, morskim jak i lotniczym. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenia, kradzież, zniszczenie, zaginięcie towaru.

Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym

Ubezpieczenie to pokrywa szkody powstałe w mieniu Ubezpieczonego lub mieniu osób trzecich przewożonych na ryzyko Ubezpieczonego transportem międzynarodowym lądowym, morskim jak i lotniczym. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenia, kradzież, zniszczenie, zaginięcie towaru.

Ubezpieczenia budowlano – montażowe

Ubezpieczeniem pokryte są wszystkie ryzyka budowy lub ryzyka montażu w mieniu wykonawcy, inwestora a także w mieniu otaczającym.

Ubezpieczenie maszyn od awarii

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia zaistniałe na skutek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia bądź polisie.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny ubezpieczany jest nie tylko w zakresie zdarzeń losowych, t.j. ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, zalania itp., ale także ubezpieczone są skutki takich zdarzeń jak przepięcia, upadek podczas przenoszenia, kradzież i inne.

Ubezpieczenie kredytów kupieckich

Ubezpieczenie to pozwoli zabezpieczyć się przed niewypłacalnością lub bankructwem kontrahentów.

Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie to pokrywa koszty stałe oraz utracony zysk firmy w związku z brakiem możliwości działania z powodu zdarzenia szkodowego objętego ubezpieczeniem w ramach polisy ubezpieczenia majątku.

Ubezpieczenie upraw i zwierząt

Ubezpieczenie upraw obejmuje szkody w uprawach wyrządzone przez opady atmosferyczne, huragan, czy przymrozki a także zwierzęta hodowlane od padnięcia, uboju z konieczności czy tez ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie budynków

Jest to obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Ubezpieczenie to obejmuje miedzy innymi koszty leczenia, koszty ratownictwa, koszty wynajęcia adwokata, a także odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych podczas służbowych podróży zagranicznych.

Ubezpieczenie to pokrywa koszty wynajęcia pełnomocnika do reprezentowania interesów ubezpieczonego przed sądem.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Jest to ubezpieczenie przygotowywane dla grupy pracowników Ubezpieczającego, zapewniające szerszy niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego zakres ubezpieczenia przy niskiej stosunkowo niskiej składce.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie to umożliwia korzystanie z prywatnej służby zdrowia. Program przygotowywany jest dla grupy pracowników Ubezpieczającego i wykorzystując liczebność grupy zapewnia szerszy niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego zakres ubezpieczenia przy stosunkowo niskiej składce

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie to daje Ubezpieczonemu możliwość uzyskania odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku – za 1% uszczerbku 1% sumy ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o koszty rehabilitacji, koszty leczenia itd.