Postępowanie w przypadku kolizji

Podstawowym zadaniem uczestników kolizji jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia, tak aby nie utrudniać ruchu innych pojazdów oraz nie powiększać rozmiarów strat.

W przypadku gdy podczas kolizji ucierpieli ludzie, należy pozostawić miejsce zdarzenia w stanie nienaruszonym do czasu przybycia policji. Jednocześnie naszym obowiązkiem jest w miarę możliwości udzielenie niezbędnej pomocy poszkodowanym oraz oznakowanie miejsca wypadku w sposób widoczny i wyraźny, m.in. poprzez trójkąty drogowe.

Ze sprawcą kolizji należy spisać oświadczenie lub wypełnić formularz wypadkowy, w którym sprawca oświadczy, iż spowodował zdarzenie oraz opisze jego przebieg i uszkodzenia z uwzględnieniem dokładnej daty i godziny. Spisujemy także dane pozostałych uczestników wypadku oraz ewentualnych świadków.

Dane sprawcy do oświadczenia należy pobrać z:
– dowodu osobistego
– dowodu rejestracyjnego
– ważnej polisy OC

Wzór oświadczenia rekomendowanego przez PIU znajduje się tutaj.

Pamiętajmy także o dokumentacji fotograficznej, która może ułatwić i przyspieszyć przebieg postepowania odzkodowawczego. Z gotowym oświadczeniem i zdjęciami z miejsca zdarzenia należy udać się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Od tego momentu rozpoczyna się proces likwidacji szkody.

Co jednak zrobić, gdy okazuje się, iż polisa OC sprawcy jest nieważna bądź nie ma jej wcale? Wówczas bezwzględnie wzywamy policję i protokół policyjny składamy u swojego ubezpieczyciela. Odszkodowanie wypłaci nam wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Pamiętajmy, iż we wszystkich problematycznych sytuacjach, które powstają w związku z kolizją, możemy i powinniśmy wezwać policję, np. gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, nie możemy jasno ustalić, kto zawinił, sprawca nie chce spisać oświadczenia, jego dokumenty są nieczytelne bądź noszą znamiona fałszerstwa, mamy podejrzenia iż samochód jest kradziony, sprawca jest pod wpływem alkoholu.

Przy szkodzie spowodowanej przez zwierzę domowe lub hodowlane ustal dane właściciela i jego ubezpieczenia w zakresie OC (np.: OC rolników, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym), natomiast przy szkodzie spowodowanej przez pieszego, np. wyłamanie lusterka, odnotuj jego dane osobowe, adres, a gdy szkodę wyrządziła osoba nieletnia – dodatkowo dane prawnego opiekuna (rodzica).

Jak zgłosić szkodę

W przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową prosimy o niezwłoczny kontakt z infolinią towarzystwa ubezpieczeń, którego polisę Państwo posiadacie. Podczas rejestracji zdarzenia w systemie towarzystwa ubezpieczeniowego niezbędny będzie numer polisy ubezpieczeniowej.
Kontakt do firm ubezpieczeniowych
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A​

22 599 9522
22 599 9295
Strona towarzystwa >>

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

22 444 44 44

Strona towarzystwa >>

Benefia Vienna Insurance Group

0 801 080 300
+48 22) 212 20 30

Strona towarzystwa >>

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

0 801 343 343
(+48 22) 543 0 543

Strona towarzystwa >>

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

0 801 384 500
(+48 48) 340 00 14

Strona towarzystwa >>

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

0 801 597 597
(+48 42) 66 66 500

Strona towarzystwa >>

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

801 311 311
601 311 311
Strona towarzystwa >>

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

801 001 003
22 894 47 72
Strona towarzystwa >>

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

801 107 107
58 555 55 55
Strona towarzystwa >>

PZU

801 102 102
22 566 55 55
Strona towarzystwa >>

TUiR Allianz Polska S.A.

801 10 20 30
22 567 12 02
Strona towarzystwa >>

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

801 107 108
58 555 6 222
Strona towarzystwa >>

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

801 120 000
22 501 61 00
Strona towarzystwa >>

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

22 469 69 69
Strona towarzystwa >>